moriakaice:

No i już w #korpo...
2009/12/18 08:57:45, 0