radek:

#lol [bash.org.pl] #bash
2008/11/27 11:23:25, 0