wasaty:

//blabler.pl/s/im-17648545 Somebody set us up a bomb. Err... Somebody kick him?
2009/10/12 20:10:53, 0